Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Szkic historyczny po odrodzeniu ruchu brackiego w III RP

ZJEDNOCZENIE KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szkic historyczny po odrodzeniu ruchu brackiego

Jedynym bractwem, które przetrwało represje, jakimi po II wojnie światowej zostały poddane wszystkie Bractwa Kurkowe w Polsce Ludowej, było Towarzystwo Strzeleckie - Bractwo Kurkowe w Krako­wie. Jemu właśnie przypadła historyczna rola chronienia od zapomnienia "żywych" tradycji strzeleckich. W 1978 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu zorganizowano wystawę ukazującą tradycje bractw. W latach następnych intensywnie gromadzono pamiątki i materiały archiwalne, a ich opracowanie umożliwiło wydanie kilku książek i katalogów, które spopularyzowały tradycję bractw wśród współczesnych. W 1986 roku wznowiło działalność Bractwo Strzeleckie w Bytomiu, a w roku następnym w Kórniku. To właśnie w tym mieście zorganizowano w 1991 roku spotkanie, na którym podjęto decyzję o reaktywowaniu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Pierwszy powojenny Kongres Zjednoczenia zwołano do Po­znania w listopadzie 1991 r. Wzięli w nim udział delegaci z Krakowa, Bytomia, Kórnika, Kalisza, Kościana, Pogorzeli i Śremu. Kongres uchwalił statut, nakreślił program organizacji oraz wybrał jej władze. Prezesem został dr Tadeusz A. Jakubiak, a wiceprezesami Zdzisław Maj i Ireneusz Dobrowolski, sekretarzami Przemysław Wojciechowski i Jacek Sytek, marszałkiem został dr Jerzy Wypych, a skarbnikiem Andrzej Ciastowski. Tytuł pierwszego króla odrodzonego Zjednoczenia zdobył brat Roman Rybacki z Rawicza. W trakcie kadencji odbyły się doroczne zjazdy delegatów w 1992 w Bytomiu i w 1993 w Śmiglu, na tym ostatnim funkcję skarbnika powierzono Janowi Chomskiemu, a sekretarza Jackowi Sytkowi.

W październiku 1994 r. zwołano kolejny Kongres, który odbył się w Kórniku. Na Kongresie podjęto decyzję o organizacji okręgów Zjednoczenia, przyjęto sprawozdanie Zarządu, wybrano nowe władze. Funkcje w nowym Zarządzie objęli: dr Tadeusz Jakubiak- prezes, Zdzislaw Maj i Ireneusz Dobrowolski - wiceprezesi, Mieczysław Krystkowiak sekretarz, jego zastępca Piotr Justkowiak, Jan Chomski - skarbnik, zastępca skarbnika Tadeusz Trzaska, Jerzy Kramm - chorąży. Nowym królem Zjednoczenia został brat Zbigniew Leń.

Zjazd delegatów zwołany wiosną 1995 r. do Stargardu Gdańskiego, realizując uchwały Kongresu powołał okręgi: pomorski, poznański, leszczyński, ostrowski, centralny, śląski i krakowski. Tym samym zakończono odtwarzanie podstawowych struktur przedwojennych Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W grudniu 1996 zmarł Prezes Zjednoczenia brat dr Tadeusz Adam Jakubiak. 12-13.09 1997 roku w Krakowie obradował VIII Kongres Zjednoczenia, który wybrał nowego prezesa, brata Andrzeja Wegnera z Tucholi. Wiceprezesami zostają Mieczysław Krystkowiak i Krzysztof Barcz, sekretarzem Apoloniusz Twaróg, jego zastępcą Maria Jakubiak, skarbnikiem Jan Chomski, jego zastępcą Piotr Wiczuk, marszałkiem dr Jerzy Wypych, strzelmistrzem Stanisław Zuń, chorążym Krzysztof Smoleński, członkami: Marek Baran, Tomasz Klauza, Eugeniusz Kowalski, January Bątkiewicz, Zenon Bilon, Ireneusz Dobrowolski, Bogdan Glinkowski, Lech Magnuszewski, Andrzej Turowicz. Zasłużony dla odradzającego się ruchu brat Zdzisław Maj z Krakowa zostaje obwołany Honorowym Prezesem Zjednoczenia. Tytuł króla Zjednoczenia w turnieju królewskim wywalczył brat Stanisław Osiewicz z Borku Wielkopolskiego.

W 1998 z funkcji sekretarza rezygnuje brat A. Twaróg, a sekretarzem zostaje Maria Jakubiak, jej zastępcą Tomasz Klauza (pełniący również funkcję rzecznika prasowego Zjednoczenia).
Kolejny Zjazd Delegatów odbył się w maju 1998 r. w Marszewie k. Pleszewa.
Na Zjeździe Delegatów w Szamotułach w 1999 r. delegaci podejmują uchwałę ustanawiającą św. Sebastiana patronem polskich bractw kurkowych. Tenże Zjazd podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów celem ustanowienia nowego statutu organizacji. Odbywa się on 27 listopada 1999 r. we Wrocławiu i delegaci podejmują uchwałę o zmianie Statutu Zjednoczenia.

W kwietniu 2000 na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę o restytuowaniu Okręgu Bydgoskiego.

W czerwcu 2000 r. w Tucholi na IX Kongresie Zjednoczenia delegaci bractw wybierają nowy Zarząd na czele z Prezesem Andrzejem Wegnerem. Członkami Zarządu zostają: Ireneusz Dobras, Adam Gołembowski, Maria Jakubiak, Jacek Kofin, Stanisław Osiewicz, Paweł Przychodniak, Krzysztof Smoleński, Maciej Szóstek, Adam Warzybok, dr Jerzy Wypych i z mocy statutu do Zarządu wchodzą prezesi okręgów.

W maju 2001 we Wrześni Zjazd Delegatów Zjednoczenia, który był zarazem I Konferencją Programową, przyjmuje uchwałą dokument zatytułowany "700 lat tradycji, 10 lat teraźniejszości i co dalej".

Od wiosny 1992 roku Zjednoczenie jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS). Polscy bracia brali udział w europejskich spotkaniach strzelców: w 1992 r. w Genk (Belgia), w 1994 r. w Medebach (Niemcy), w 1996 r. w Haaksbergen (Holandia) w 1998 r. w Krakowie, w 2000 r. w Garrel (Niemcy), w 2003 r. w Voecklabruck (Austria), gdzie królem kurkowym EGS został brat Roman Rybacki z Rawicza, w 2006 r. w Heeswijk (Holandia). 
W listopadzie 2001 ok. 300 osobowa grupa braci i ich rodzin uczestniczyła w pielgrzymce do Ojca św. Jana Pawła II, który przyjął europejskich strzelców kurkowych na specjalnej audiencji.

Nasza aktywność w kontaktach z bractwami europejskimi zaowocowała licznymi przyjaźniami i sympatiami, czego wyrazem było powierzenie nam organizacji europejskiego spotkania, które odbyło się w 1998 r. w Krakowie. Aktualnie (2007 r.) Zjednoczenie zrzesza 103 bractwa przynależnych organizacyjnie do 9 okręgów: bydgoskiego, centralnego, krakowskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, poznańskiego, pomorskiego, śląskiego i szamotulskiego.

Kasiek © 2013.