Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

18.03.2023 r. Obrady Zarządu ZKBS

2023-03-18 Zarzad ZKBS RP w Rawiczu

W siedzibie Bractwa Kurkowego w Rawiczu odbyło się zebranie członków Zarządu ZKBS. Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia omówił przebieg Kongresu, który odbędzie się 22 kwietnia br. w Pszczynie.

2023-03-18 Zarzad ZKBS RP w Rawiczu 2023-03-18 Zarzad ZKBS RP w Rawiczu 2023-03-18 Zarzad ZKBS RP w Rawiczu

Piotr Furczyk, przedstawiciel KBS w Pszczynie zaprezentował szczegóły programu Kongresu.


Treść dokumentów przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd ZKBS RP:

Porządek obrad Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

22 kwietnia 2023r w Pszczynie

1. Otwarcie Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. przez Prezesa

Zarządu Zjednoczenia.

2. Wybór Przewodniczącego Kongresu.

3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Kongresu.

4. Wybór Sekretarza Kongresu.

5. Przyjęcie porządku obrad Kongresu.

6. Przyjęcie regulaminu Kongresu.

7. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

8. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

9. Przedstawienie sprawozdań za okres 2018 – 2021:

a) Sprawozdanie finansowe za lata 2018 – 2021

b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018 – 2021 c) Sprawozdanie Sądu Honorowego za lata 2018 – 2021 d) Sprawozdanie Prezesa Zarządu za okres 2018 – 2021

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2018 – 2021

b) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2018 – 2021 c) Zatwierdzenia sprawozdania Sadu Honorowego za lata 2018 – 2021

d) Udzielenie absolutorium Zarządowi Zjednoczenia za lata 2018 – 2021.

12. Przedstawienie sprawozdań za okres 2021 – 2023:

a) Sprawozdanie finansowe za lata 2021 – 2023

b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018 – 2021 e) Sprawozdanie Sądu Honorowego za lata 2021 – 2023 c) Sprawozdanie Prezesa Zarządu za okres 2021 – 2023 d) Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2021 – 2023

b) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2021 – 2023 c) Zatwierdzenia sprawozdania Sadu Honorowego za lata 2021 – 2023

d) Udzielenie absolutorium Zarządowi Zjednoczenia za lata 2021 – 2023

14. Przerwa obiadowa dla uczestników Kongresu.

15. Wybór Prezesa Zjednoczenia. a) Zgłaszanie kandydatur

b) Głosowanie

c) Ogłoszenie wyników głosowania

d) Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zjednoczenia.

16. Wybór Zarządu Zjednoczenia.

a) Zgłoszenie kandydatów przez wybranego Prezesa Zjednoczenia b) Zgłoszenie kandydatur przez uczestników Kongresu

c) Głosowanie

d) Ogłoszenie wyników głosowania.

e) Podjęcie uchwały o składzie Zarządu Zjednoczenia.

17. Wybór Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia.

a) Zgłaszanie kandydatur przez delegatów Kongresu b) Głosowanie

c) Ogłoszenie wyników głosowania

d) Podjęcie uchwały o składzie Komisji Rewizyjnej.

18. Wybór Sądu Honorowego Zjednoczenia.

a) Zgłaszanie kandydatur przez delegatów Kongresu b) Głosowanie

c) Ogłoszenie wyników głosowania

d) Podjęcie uchwały o składzie Sądu Honorowego.

19. Strzelanie o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia:

a) Ogłoszenie wyników strzelania o Króla Młodzieżowego Zjednoczenia. b) Dekoracja laureatów strzelania o Króla Młodzieżowego Zjednoczenia.

20. Przedstawienie propozycji uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

21. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków.

22. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

23. Wolne wnioski i głosy.

24. Zakończenie Kongresu.


 REGULAMIN

OBRAD KONGRESU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W PSZCZYNIE DNIA 22.04.2023.

I. UCZESTNICY KONGRESU, MANDATY.

1. Prawo   do czynnego uczestnictwa w   Kongresie mają tylko delegaci   posiadający pełnomocnictwa i mandaty.

2. Zasady uczestnictwa określa Statut Zjednoczenia i uchwały Zarządu.

3. Wszystkie mandaty wydane delegatom są ponumerowane.

4. Mandaty uprawniają do udziału w głosowaniach w trakcie Kongresu, zabierania głosu, zgłaszania wniosków w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków.

II. WŁADZE KONGRESU

1. Otwarcia obrad Kongresu i powitania delegatów dokonuje Prezes Zarządu Zjednoczenia, który do chwili wyboru władz Kongresu kieruje przebiegiem obrad.

2. Przebiegiem prac Kongresu kieruje 3 osobowe Prezydium w składzie:

- Przewodniczący obrad,

- Wiceprzewodniczący,

- Sekretarz.

3. Kandydatów do Prezydium zgłaszają spośród siebie uczestnicy Kongresu uprawnieni do głosowania.

4. Poszczególni członkowie Prezydium według ich funkcji wybierani są w głosowaniu jaw- nym, według uzyskanej liczby głosów; w przypadku gdyby dwie pierwsze osoby uzyskały równą ilość głosów, prowadzący obrady zarządzi ponowne głosowanie.

5. Przewodniczący obrad ma następujące obowiązki:

- kierowanie całością obrad,

- udzielanie i odbieranie głosu delegatom,

- wydawania zarządzeń porządkowych,

- zarządzanie głosowań nad wnioskami i projektami uchwał,

- dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

- rozstrzyganie, po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium, wątpliwości regulaminowych; w przypadku sprzeciwu, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Kongresu.

- proponuje uchwalenie porządku obrad i regulaminu obrad.

6. Sekretarz Kongresu odpowiada za prowadzenie protokołu obrad, ponadto przyjmuje wnioski i zgłoszenia do dyskusji, które przedstawia przewodniczącemu obrad.

III. KOMISJE KONGRESU.

1. Kongres powołuje:

- Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest:

a) sprawdzenie ważności mandatów oraz istnienia quorum przed każdym głosowaniem, b) ustalanie wyników głosowań i sporządzanie z nich protokołów,

c) ustalanie listy kandydatur do władz i przygotowywanie kart wyborczych,

- Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3-5 osób,

a) przyjmuje pisemne propozycje uchwał i wniosków oraz proponuje kolejność ich przed stawienia,

b) przygotowuje ostatecznie projekty uchwał i proponuje tryb ich przyjmowania.

2. Członkowie poszczególnych komisji wybierani są spośród uprawnionych delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy upraw- nionych do głosowania.

3. Członkowie poszczególnych komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekre- tarza.

4. Komisje ze swojej pracy sporządzają stosowne protokoły na piśmie.

IV. OGÓLNY PORZĄDEK OBRAD

1. Projekty uchwał, oświadczeń oraz wnioski (inne niż formalne lub nagłe) powinny być zgłaszane na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Wnioski formalne lub nagłe mogą być zgłaszane ustnie.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:

- zamknięcia listy mówców, ograniczenia lub zamknięcia dyskusji;

- sposobu prowadzenia obrad lub głosowania,

- formalnego sposobu załatwienia sprawy, będącej przedmiotem obrad.

4. Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:

- sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia prowadzących obrady,

- złożenia oświadczenia osobistego.

5. Przewodniczący Kongresu otwiera dyskusję i kieruje nią przestrzegając przy udzielaniu głosu zachowania kolejności zgłoszeń wg. listy dostarczonej przez Sekretarza obrad. W dyskusji nie można zabierać głosu więcej niż dwa razy w tej samej sprawie. Pierwsze wy- stąpienie nie może przekraczać 4 minut, drugie 2 minut. Zgłoszony do dyskusji może swoją wypowiedź dołączyć na piśmie do protokołu obrad. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy dyskutantów albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji.

V. GŁOSOWANIA

1. Głosowania, z wyjątkiem wyboru do władz odbywają się jawnie. Możliwe jest zarządzenie przez prowadzącego obrady głosowania tajnego, jeżeli za takim wnioskiem opowie się Kon- gres w głosowaniu jawnym.

2. Jeżeli do przyjęcia wniosku wystarcza zwykła większość głosów w głosowaniu jawnym, a orientacyjna liczba głosujących „za” pozwala przewidywać wynik głosowania bez liczenia głosów, prowadzący obrady może zaniechać liczenia głosów, dokończyć głosowanie ( prze- ciw i wstrzymujących się) po czym zapowiedzieć, że jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu, to bez liczenia głosów uzna, że dany wniosek przeszedł (lub upadł). W razie wniesienia sprzeciwu zarządza się niezwłocznie powtórzenie głosowania z liczeniem głosów.

VI. WYBORY WŁADZ

A. Postanowienia ogólne.

1. Wybory odbywają się na zasadach określonych w Statucie Zjednoczenia i w niniejszym regulaminie.

2. Kandydatów do władz zgłasza się w czasie Kongresu ustnie do Prezydium Kongresu.

3. Listy kandydatów układane są alfabetycznie i tak zostają przedstawione delegatom.

4. Kandydat zgłoszony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i wpisany na kar- tę do głosowania nie może być z niej usunięty.

5. Delegaci otrzymują karty do głosowania właściwe dla danego głosowania i dokonują wy- boru przez skreślenie na nich tych nazwisk kandydatów, na których nie oddają głosu.

6. Skreślenia dokonuje się linią ciągłą poziomą.

7. Głos jest nieważny, jeżeli liczba nie skreślonych nazwisk lub opcji pozostawionych na karcie do głosowania jest większa od liczby nazwisk lub opcji właściwych dla danego głoso- wania.

8. Wybory odbywają się w następującej kolejności:

- wybory Prezesa Zjednoczenia,

- wybory Zarządu Zjednoczenia,

- wybory Komisji Rewizyjnej,

- wybory Sądu Honorowego.

B. Wybory Prezesa Zjednoczenia.

1. Wybory Prezesa Zjednoczenia odbywają się w pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym.

2. Kandydatów zgłasza się do Prezydium Kongresu ustnie łącznie z pisemną zgodą na kan- dydowanie.

3. W wyborach Prezesa Zjednoczenia za wybranego uważa się tego Kandydata, który uzy- skał bezwzględną większość głosów (pierwsza liczba naturalna większa od połowy odda- nych głosów). Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostało tylko jedno nazwi- sko kandydata.

4. W przypadku nie uzyskania przez któregokolwiek z kandydatów wymaganej liczby głosów głosowanie powtarza się, z tym, że do drugiej tury przechodzi tylko dwóch kandydatów, któ- rzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. Głosowania przeprowadza się do skutku.

C. Wybory Zarządu Zjednoczenia.

1. Wybrany Prezes przedstawia Kongresowi listę 10 kandydatów na członków Zarządu

Zjednoczenia.

2. Delegaci okazując mandat zgłaszają kandydatów do Zarządu Zjednoczenia.

3. Głosowaniu podlega każda kandydatura zgłoszona przez Prezesa.

4. Członka Zarząd uważa się za wybranego jeśli w głosowaniu za przyjęciem kandydatury opowie się większość uczestniczących w głosowaniu. (50% + 1 głos)

5. W przypadku nie uzyskaniu przez danego kandydata wymaganej liczby głosów, głosowa- nie powtarza się z tą samą lub inną kandydaturą. Ponowne nie uzyskanie wymaganej więk- szości wyklucza kandydaturę z ponownych głosowań.

6. Wybrani prezesi okręgów wchodzą w skład Zarządu Zjednoczenia.

D. Wybory Komisji Rewizyjnej.

1. Poszczególne kandydatury zgłaszane są ustnie ( 3 członków i 3 zastępców) wraz ze zgo- dą na kandydowanie.

2. Członkami Komisji zostają ci spośród kandydatów, którzy otrzymali w kolejności w głosowaniu największą liczbę głosów.

E. Wybory Sądu Honorowego.

1. Poszczególne kandydatury zgłaszane są ustnie ( 5 osób) ze zgodą na kandydowanie.

2. Członkami Komisji zostają ci spośród kandydatów, którzy otrzymali w kolejności w głosowaniu największą liczbę głosów.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Zjednoczenia zatwierdza Kongres zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Zmiany w porządku obrad już uchwalonym są możliwe jedynie w przypadku, gdy taki wniosek uzyska jednomyślne poparcie wszystkich uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku utraty kworum obrady Kongresu ulegają zawieszeniu do momentu jego uzyskania. W przeciwnym razie Przewodniczący podejmuje decyzję o kontynuacji Kongresu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zawieszenia.

3. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Zjednoczenia na posiedzeniu w dniu 18 marca 2023 r.


UCHWAŁA NR01/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zwołuje się na dzień 22 kwietnia 2023 roku Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w Pszczynie. W ramach Kongresu odbędą się statutowe strzelania zgodnie z regulaminem strzeleckim ZKBS R.P.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 02/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Dla Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Pszczynie przyjmuje się Regulamin Kongresu w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej Uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 03/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje Porządek Obrad Kongresu w Pszczynie w dniu 22 kwietnia 2023 roku , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 04/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej ustala wysokość dofinansowania dla KBS w Pszczynie na organizację Kongresu Zjednoczenia. Ustala się kwotę w wysokości 70,00 zł/ od delegata (brutto) która zostanie przekazana na rachunek bankowy KBS w Pszczynie po przedłożeniu ilości delegatów zgodnie z listą wydanych mandatów).

Uchwałę podjęto większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 05/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza program konkurencji strzeleckich w ramach turnieju jaki odbędzie się podczas Kongresu Zjednoczenia w Pszczynie w dniach 22-23 kwietnia 2023 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 06/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje program uroczystości podczas Kongresu Zjednoczenia jakie odbędą się w dniach 22-23 kwietnia

2023 roku w Pszczynie. Załącznik z programem uroczystości stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 07/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w celu uniknięcia nieporozumień podczas rejestracji Delegatów Kongresu oznajmia, że:

1. Kandydat na Delegata musi być zgłoszony przez Bractwo macierzyste.

2. Lista upoważnionych Bractw do delegowania na Kongres swoich członków, oraz startujących w strzelaniach kongresowych zostanie zamknięta w dniu 21.04.2023r o godzinie 19.00 na podstawie wydruku z konta bankowego zjednoczenia dotyczących wpłat członkowskich.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.


UCHWAŁA NR 08/03/2023

ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.03.2023r na posiedzeniu w Rawiczu podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje korekty do Regulaminu Strzelań:

1. W przypadku konieczności rozstrzeliwania z uwagi na identyczne strzały osoby zainteresowane winny stawić się na stanowisku strzeleckim nie później niż jedną godzinę po wywołaniu z imienia i nazwiska przez prowadzącego strzelanie.

2. Zwraca się uwagę na zapis w regulaminie strzelań odnośnie liczenia wyników na podstawie sumy dwóch tarczek w strzelaniach o Statuetkę Brata Kurkowego i Klejnot Strzelmistrza ZKBS R.P. (regulamin wywieszony na tablicy informacyjnej strzelnicy).

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy wymaganym kworum zgodnie z listą obecności na posiedzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                        Prezes Zarządu

ZKBS R.P.                                                                        ZKBS R.P.

January Bątkiewicz                                                             Krzysztof Wojciech Larski

Rawicz 18.03.2023 r.